Bluetooth Headset BH 703 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-703
Användarhandbok

9207482

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive
ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess
licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller
indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten
eller skadan.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande
lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått,
inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst
syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig
rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.

background image

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för
mer information.

Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under
exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är
förbjuden.

9207482/Utgåva 1 SV

background image

4