Bluetooth Headset BH 703 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-703
Brukerhåndbok

9207482

1. utgave NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-106W er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er registrerte varemerker
for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker
eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til
uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke,
vilkårlige, etterfølgende eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av gjeldende
lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet
etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått,
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et
bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det
tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

background image

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover
og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9207482 / 1. utgave NO

background image

4