Bluetooth Headset BH 703 Help

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-703
Gebruikershandleiding

9207478

Uitgave 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-106W in
overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG. De inhoud van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen
handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte
ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in
de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van
haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van
gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of
gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist
krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer
informatie contact op met uw Nokia-dealer.

background image

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet-
en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de
wetgeving is verboden.

9207478 / Uitgave 1 NL

background image

4