Bluetooth Headset BH 703 - השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

background image

תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תוסיו

שקמה רבע לא ,עגמל שיגרה רוזאה לע עבצאה תא זזה

עבצאה תא זזה וא ,עמשה תא ריבגהל ידכ יתילכת-ברה

שמתשה וא ,עמשה תא שילחהל ידכ ןופורקימה רבעל

.דיינה ןקתהה לש םישקמב

לש הקתשה לוטיב וא הקתשה

ןופורקימה

,עגמל שיגרה רוזאה לע םיימעפ שקה ,החיש ךלהמב ןופורקימה תא קיתשהל ידכ

.ךתושרבש דיינה ןקתהב המיאתמה היצקנופב שמתשה וא

+

-

background image

יסיסב שומיש

16

תישיאה תירובידה ןיב החישה תרבעה

דיינה ןקתהל

ץחל ,וילא תרבוחמ איהש ןקתהה לא תישיאה תירובידהמ החישה תא ריבעהל ידכ

שמתשה וא ,(הבכת תירובידה) תוינש

4

-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו