Bluetooth Headset BH 703 - הרכבת הדיבורית האישית על האוזן

background image

ןזואה לע תישיאה תירובידה תבכרה

.ןזוא תאלול םג תללוכ תישיאה תירובידה

היינזואה תא תונידעב ץחל ,ןזואל האלולה אלל תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

.הפה רבעל תישיאה תירובידה תא ןווכו (

1

) ןזואה לא

1

2

background image

יסיסב שומיש

13

לא ןזואה תאלול תא סנכה ,ןזואה תאלול םע תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

ןזואה לע תישיאה תירובידה תבכרהל

.(

2

) תישיאה תירובידה בגבש ןטקה חתפה

תא קלחה

.“

Nokia

” וגולל ןימימ היהת איהש ךכ ,ןזואה תאלול תא בבוס ,תינמיה

.יוצרה ךרואה תא עובקל ידכ התוא חתפ וא רוגסו ,(

3

) ןזואל לעמ ןזואה תאלול

לא הנפתש ןפואב תישיאה תירובידה תא ןווכ

ו ,ךנזוא לא היינזואה תא תונידעב ףוחד

.(

4

) ךיפ

תא בבוס ,תילאמשה ןזואה לע תבכרומ איהשכ תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

.(

5

) “

Nokia

” וגולל לאמשמ היהתש ךכ ןזואה תאלול

.תישיאה תירובידהמ תונידעב התוא ךושמ ,ןזואה תאלול תא קתנל ידכ

1

2

3

4

5

background image

יסיסב שומיש

14

העוצרב תישיאה תירובידה תאישנ

לכות .האישנ תעוצר שיש ןכתיי תישיאה תירובידה לש הזיראב

.ךראווצ לע תישיאה תירובידה תא תאשל ידכ העוצרב שמתשהל

תא סנכה ,העוצרה לא תישיאה תירובידה תא רבחל ידכ

תא דירפהל ידכ .העוצרה תוצקמ דחאבש ספתה לא תירובידה

.ספתהמ התוא ךושמ ,העוצרהמ תישיאה תירובידה

תוחיש

תירובידהשכ ,ליגרכ ךלש דיינה ןקתהב שמתשה ,החיש עוציבל

ךלהמב בהבהת הלוחכה יוויחה תירונ

.וילא תרבוחמ תישיאה

.החישה

רבוחמ אוהשכ וז הנוכתב ךמות ךלש דיינה םא) ןורחאה רפסמל בוש גייחל ידכ

.יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,(תירובידל

םעה גויחה תנוכתבב ךמות ךתושרבש ןקתהה םא) ילוק גויח ליעפהל ידכ

יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,עוציבב תוחיש ןיא םאו ,(תישיאה תירובידה

ךשמהו ,ילוקה גויחה תייצקנופ תא ליעפי דיינה ןקתההש דע תוינש 3 דע 2 ךשמל

.ןקתהה לש שמתשמל ךירדמב ראותמכ

ךרד לוצלצ עמשייו לוחכב תוריהמב בהבהת יוויחה תירונ ,החיש לבקמ התאשכ

שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החישל הנעמל

.תישיאה תירובידה

וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החיש תייחדל .דיינה ןקתהה לש םישקמב