Bluetooth Headset BH 703 - החלפת תושבת האוזן

background image

ןזואה תבשות תפלחה

תא רחב .תונוש תודימב ןזוא תובשות שיש ןכתיי תישיאה תירובידה לש הזיראב

לא היינזואה תסנכה תעב .ךנזואל החונ םגו רתויב המיאתמש ןזואה תבשות

הלולע עמשה תמצועש ןוויכמ ,ןזואה לא המינפ יידמ רתוי התוא ףוחדת לא ,ןזואה

.יידמ ההובג תויהל

,(1) היינזואהמ תיחכונה תבשותה תא ךושמ ,ןזואה תבשות תא ףילחהל ידכ

.(2) בצמ ותואב היהתש ידכ היינזואה לא השדחה תבשותה תא ףוחדו