Bluetooth Headset BH 703 - פתרון בעיות

background image

תויעב ןורתפ

תולועפה תא עצב ,ךלש דיינה ןקתהל תישיאה תירובידה תא רבחל ןתינ אל םא

:תואבה

.ןקתהל תמאתומו תלעפומ ,הנועט תישיאה תירובידהש אדו

.ךתושרבש ןקתהב תלעפומ

Bluetooth

היצקנופש אדו

,ןקתההמ (לגר 33) םירטמ

10

לש חווטב תאצמנ תישיאה תירובידהש אדו

וא תוריק ומכ ,ןקתהה ןיבל תישיאה תירובידה ןיב םימסוח םימצע ןיאשו

.םירחא םיינורטקלא םינקתה