Bluetooth Headset BH 703 - חיבור הדיבורית האישית מחדש

background image

תישיאה תירובידה קותינ

התוא קתנ וא תירובידה תא הבכ ,דיינה ןקתההמ תישיאה תירובידה קותינל

.ךלש ןקתהבש

Bluetooth

טירפתב

.התוא קתנל ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

שדחמ תישיאה תירובידה רוביח

תא לעפה ,ךתושרבש םאתומה דיינה ןקתהל תישיאה תירובידה תא רבחל ידכ

-ברה שקמה תא קזחהו ץחל וא ,ןקתהבש

Bluetooth

טירפתמ רבחתהו תירובידה

.רצק ףוצפצ עמשתש לע יתילכת

ןפואב וילא רבחתת תישיאה תירובידהש ךלש דיינה ןקתהב רידגהל לכותש ןכתיי

םאתומה ןקתהה תורדגה תא הנש ,

Nokia

לש ןקתהב וז הנוכת תלעפהל

.יטמוטוא

.

Bluetooth

טירפתבש

background image

םינושאר םידעצ

11