Bluetooth Headset BH 703 - התאמת הדיבורית האישית

background image

.ריאת יוויחה תירונו

םאתומ ןקתהל תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

.קוריב תויטיאב בהבהת יוויחה

תישיאה תירובידה םא

.תויטיאב לוחכב בהבהת יוויחה תירונ ,שומישל הנכומו

האר) המאתה בצמל יטמוטוא ןפואב רובעת איה ,והשלכ ןקתהל המאתוה אל

.(

9

דומעב 'תישיאה תירובידה תמאתה'

תירונש דע ,תוחפל תוינש

4

ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

והשלכ םאתומ ןקתהל הרבחתה אל תישיאה תירובידה םא

.םודאב ריאת יוויחה

.יטמוטוא ןפואב הבכת איה ,תוקד

30

ךותב

תישיאה תירובידה תמאתה

.לעופ ךלש דיינה ןקתההש אדו

.1

,(והשלכ ןקתהל רבעב המאתוה אל םא) תישיאה תירובידה תא םיאתהל ידכ

.2

יוויחה תירונו ,המאתה בצמל רובעת תישיאה תירובידה

.תירובידה תא לעפה

.לוחכב תוריהמב בהבהל ליחתת

תירובידהש אדו ,רחא ןקתהל רבעב המאתוהש תישיא תירוביד םיאתהל ידכ

יוויחה תירונש דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ךכ רחאו ,היובכ

.לוחכב תוריהמב בהבהל ליחתת

ינקתה שפחל ןקתהל הרוהו ,דיינה ןקתהב

Bluetooth

-ה תנוכת תא לעפה

.3

.ךתושרבש ןקתהה לש שמתשמל ךירדמב ןייע ,תוארוהל

.

Bluetooth

.ורתואש םינקתהה תמישרמ (

Nokia BH-703

) תישיאה תירובידה תא רחב

.4

background image

םינושאר םידעצ

10

ןקתהה לא תישיאה תירובידה תא רבחלו םיאתהל ידכ

0000

המסיסה תא ןזה

.5

ינדי ןפואב רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי ,םימיוסמ םידיינ םינקתהב

.ךלש

.ךתושרבש ןקתהה לש שמתשמל ךירדמב ןייע ,םיטרפל

.המאתהה רחאל

.דבלב תחא םעפ ןקתהל תישיאה תירובידה תא םיאתהל ךילע

,ךלש דיינה ןקתהב טירפתב גצות תישיאה תירובידה ,החילצה המאתהה םא

.תעכ םימאתומש

Bluetooth

ינקתה וב םיגצומש