Bluetooth Headset BH 703 - הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

,ףצפצת תישיאה תירובידהש דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

תירונ ,םאתומ ןקתהל תישיאה תירובידה תא רבחל ןתינשכ