עזרה Bluetooth Headset BH 703

background image

BH-703

תישיא

Bluetooth

תירוביד

שמתשמל ךירדמ

9207482

Issue 1 HE

background image

תומיאת תרהצה

תושירדל םאות

HS-106W

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

תרהצה לש קתוע

.1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

:תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ

.© 2008

Nokia

םה

Nokia Original Accessories

םגו

Nokia Connecting People

,

Nokia

לשו םירצומ לש םירחא תומש

.

Nokia Corporation

לש םימושר םיירחסמ םינמיס

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח

.םהל םיסחוימה םילעבה

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

עצבל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש

תונוישרה יקינעממ דחא לכ וא

Nokia ,לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנלו

קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) “אוהש יפכ” ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה

ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ

background image

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז

.תמדקומ העדוה

לא הנפ םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.

Nokia

לש קוושמ

אוצי חוקיפ

תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב“הרא לש

9207482/Issue 1 HE

background image

4

םיניינע ןכות

5 ..............................המדקה .1

תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

5 .................................... תיטוחלא

7 .................. םינושאר םידעצ .2

7 ....................................... הריקס
7 ......................................םינעטמ
8 ............................הללוסה תניעט

תירובידה לש יוביכו הלעפה

9 ..................................... תישיאה
9 ........... תישיאה תירובידה תמאתה

10 .......... תישיאה תירובידה קותינ

תישיאה תירובידה רוביח

10 ................................... שדחמ

11 ............................... תויעב ןורתפ

12 ......................יסיסב שומיש .3

12 .................. ןזואה תבשות תפלחה

לע תישיאה תירובידה תבכרה

12 .........................................ןזואה
14 ..העוצרב תישיאה תירובידה תאישנ
14 ....................................... תוחיש

תירובידב עמשה תמצוע תוסיו

15 ..................................... תישיאה

לש הקתשה לוטיב וא הקתשה

15 ...................................ןופורקימה

תירובידה ןיב החישה תרבעה

16 ................... דיינה ןקתהל תישיאה

סופיא וא תומאתה תקיחמ

16 ........................תישיאה תירובידה

17 ................. תוללוס לע עדימ .4
18 .......................הקוזחתו לופיט