Bluetooth Headset BH 703 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-703
Brugervejledning

9207482

1. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-106W overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr er registrerede
varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri,
kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument
i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de
produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen af Nokias
licensgivere under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller
nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan
de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af
gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i
forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst
tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

background image

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9207482/1. udgave DA

background image

4